VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen „VOP“)

Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování produktů a služeb prostřednictvím webových stránek www.petraiserova.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

OBSAH VOP:

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V. DODACÍ PODMÍNKY

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, AUTORSKÁ PRÁVA 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

X. ZÁVĚREM

I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

1. WEB: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.petraiserova.cz

2. DIGITÁLNÍ OBSAH: Jedná se o produkty v digitální (elektronické) podobě. Mohou to být e-booky (elektronické knihy), Průvodci, videa (záznamy webinářů, výuková videa), která mohou být součástí průvodců, i on-line kurzů. On-line kurzy (e-mailové kurzy, minikurzy),…

3. KONZULTACE: Jedná se o konzultace poskytované dálkově (telefonicky nebo on-line s využitím některé z komunikačních platforem jako např. ZOOM, Google Meet) nebo v rámci osobního setkání. 

4. VZDĚLÁVACÍ AKCE: Může jít o on-line vzdělávací akce s živým vysíláním (webinář) anebo o živé „offline“ akce (seminář, konference, workshop, kurz). 

5. SLUŽBY: Takto v dalším textu souhrnně označuji Konzultace a Vzdělávací akce.

6. PRODUKT: Pokud ve VOP píšu o Produktu, Produktech, myslím tím souhrnně Digitální obsah i Služby. Tedy tyto dva pojmy používám rovnocenně. Pokud se některá ustanovení týkají jen Digitálního obsahu nebo jen Služeb (nebo i jen některých z nich), používám samostatné označení pro ten z Produktů, kterého se ustanovení týká.

7. POSKYTOVATEL: 
 Je fyzická osoba, která poskytuje Digitální obsah nabízený na Webu. 

 Poskytovatel je: Petra Iserová

 IČ: 71080732

 DIČ:

 S místem podnikání: Tuchorazská 426, Praha 10 108 00

 Zapsaný v živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 10, SP P-10 268146/2022

 Kontaktní telefon: +420 777 106 376

 Adresa pro doručování elektronické pošty: petra@petraiserova.cz

 Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i      pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

 Pokud je v textu VOP uvedeno „Já“, „Mě“, „Moje“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

8. UŽIVATEL: Uživatelem je každý, kdo má zájem o uzavření anebo přímo uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování digitálního obsahu anebo Smlouvu o poskytování služeb. Uživatelem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

 Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, „Vás“, „Vaše“ apod., myslí se tím vždy Uživatel.

9. SPOTŘEBITEL: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací. 

10. ÚČASTNÍK / SMLUVNÍ STRANA: Uživatel i Poskytovatel jsou Účastníky Smlouvy, jsou její Smluvní stranou.

11. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU:Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Je to nový smluvní typ (od 6.1.2023) a používá se pro prodej a poskytování Digitálního obsahu. 

12. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: Tuto smlouvu spolu uzavíráme pro poskytování Služeb, ať již jde o on-line nebo offline poskytované služby.

13. SMLOUVA: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Smlouva o poskytování služeb, tak Smlouva o poskytování digitálního obsahu, případně smlouvy obsahující oba tyto typy (tzv. smíšená smlouva). Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádím tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z mojí strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašlu e-mailem písemné potvrzení. Ustanovení VOP se použijí i v případech, kdy je Uživatel Spotřebitelem a místo odměny mi poskytuje své osobní údaje a současně jsme domluveni, že tyto údaje (typicky e-mailový kontakt) neslouží pouze k poskytnutí (zpřístupnění) Digitálního obsahu nebo plnění zákonných povinností.

14. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM:Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Uživatel hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

15. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA:Je to Smlouva, ve které jako Uživatel vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní uživatelé. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Uživatel“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

16. ZÁVAZNOST VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro mne, tak pro Vás závazné. 

17. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY:Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Uživatelem Spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ.

1. Údaje o hlavních vlastnostech Produktů jsou vždy uvedené přímo v popisu daného Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí podrobný popis, včetně například možnosti nebo nemožnosti pořídit Produkt na splátky. U on-line kurzů a vzdělávacích akcí je rovněž uvedeno, jakou formou se konají, pro koho jsou nebo nejsou vhodné, jak dlouho trvají, zda kurz začíná v konkrétní den pro všechny účastníky anebo je přístupný kdykoli po zaplacení, zda je ke kurzu nebo vzdělávací akci (a po jakou dobu) podpůrná skupina na Facebooku, případně na jiné platformě, jaké jsou poskytované bonusy apod. Věnujte proto, prosím, popisu Produktu svoji pozornost a v případě nejasností mě kontaktujte ještě před objednáním Produktu.

2. Údaje o mé totožnosti, adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. I. odst.7 VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu. U Digitálního obsahu je to cena konečná. V rekapitulaci objednávky v objednávkovém formuláři je uvedena celková cena za všechny objednané Produkty (pokud je možné do jedné objednávky zahrnout více Produktů).

4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím bank uvedených v objednávkovém formuláři nebo on-line platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro prostřednictvím platební brány COMGATE.

5. Produkty budou dodány ve lhůtě uvedené v popisu na Webu. Tedy u digitálního obsahu do 3 dnů od zaplacení ceny. U on-line kurzů jsou přístupové údaje podle typu on-line kurzu (zda jde o společný hromadný start anebo lze do on-line kurzu vstoupit kdykoli v průběhu roku po zaplacení kupní ceny) poskytnuty buď do 3 dnů od zaplacení ceny nebo v předem stanovený den zahájení on-line kurzu. U služeb jde o dodání v předem stanoveném anebo dohodnutém termínu. 

6. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu během 14 dní od jejího uzavření. 
Od Smlouvy o poskytování služeb – konzultací může Spotřebitel odstoupit do 14 dní od jejího uzavření, pokud již v této lhůtě nebylo na základě jeho výslovné žádosti plnění poskytnuto. 

Pokud jde o smlouvu o poskytování služeb – vzdělávacích akcí – nelze odstoupit. Jde totiž o smlouvu o využití volného času Spotřebitele a já jako Poskytovatel dle této smlouvy plním k určitému konkrétnímu datu (§ 1837 písm. j) NOZ - právě proto je možnost omluvy níže řešena v čl. V. VOP).

Můžete-li od konkrétní Smlouvy odstoupit, k odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jakého Produktu se odstoupení týká. Podrobnosti k možnosti odstoupení najdete v čl. VII. VOP.

7. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. VOP.

8. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení k přehrání obsahu dle charakteru jednotlivých materiálů (soubory v PDF, DOC, DOCX, videa, audio). Dále je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru. 

9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mne prosím na e-mailu petra@petraiserova.cz. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Objednávání Produktů probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu Produktů svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte mne ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy. 

2. Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu. 

3. V objednávkovém formuláři jako Uživatel vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o objednávaném Produktu (kliknutím na vybranou položku, případně konkrétní variantu Produktu, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu a dodací adresu (pokud Vám mám dodávat i nějaké „fyzické“ podpůrné materiály a pomůcky, např. tištěné workbooky apod. a doručovací adresa je odlišná), e-mail, telefonní kontakt (abych Vám mohla zasílat rychlé připomínky a organizační pokyny) a vyberete způsob úhrady. Pokud máme povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná a vyplňovat je proto nemusíte. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a (zálohová) faktura. 

5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám. 

7.Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 

IV. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. CENA PRODUKTŮ: Cena je uvedena přímo u každého Produktu v jeho popisu na Webu. Vzhledem k tomu, že nejsem plátce daně z přidané hodnoty, cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Pokud je na Webu možno objednávat i z jiných zemí než České republiky, případně v jiné měně než v Kč a chcete tuto možnost využít, prosím přečtěte si pokyny pro tento typ objednávek. Máte-li slevový kód, a u daného Produktu jej lze v době objednávky využít, po jeho uplatnění zadáním do příslušného políčka objednávkového formuláře se Vám zobrazí cena po slevě (teda ta, kterou díky slevovému kódu budete hradit a která je nižší než cena běžná, bez slevy).

2. SJEDNANÁ CENA A PŘÍPADNÉ CHYBY V UVEDENÉ CENĚ: Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátím.

3. DODÁNÍ PRODUKTU AŽ PO ZAPLACENÍ: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám Produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Výjimkou je zejména prodej Produktu s možností uhradit cenu ve splátkách – tato možnost je vždy uvedena, včetně podmínek, na prodejní stránce Produktu. 

4. MOŽNOSTI ÚHRADY KUPNÍ CENY:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a Produkty co nejdříve dodány. 

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s.  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGatePayments.a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

5. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 7 dní od uzavření Smlouvy, není-li v popisu Produktu uvedeno jinak. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

6. PLATBA CENY VE SPLÁTKÁCH: Cenu některých Produktů je možné uhradit ve dvou nebo více splátkách. Tato informace, včetně toho, zda je možno uhradit ve 2 nebo i více splátkách, je uvedena přímo na prodejní stránce konkrétního Produktu. Chcete-li využít možnost platby na splátky, vyberete si tuto možnost přímo v objednávkovém formuláři. Produkt (přístupové údaje k němu) jsem povinna dodat až po zaplacení první splátky. Další splátku je nutné uhradit v době její splatnosti, jinak jsem oprávněna Vám pozastavit i bez dalšího upozornění přístup k Produktu. Tím ovšem není dotčena Vaše povinnost další splátku (splátky) uhradit. Přístup bude znovu umožněn až po úhradě dané další splátky. V případě prodlení s platbou jakékoli splátky delším než 10 dní jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a zaslané e-mailem na kontakt uvedený v objednávce nebo později Uživatelem sdělený anebo zaslané dopisem na adresu Uživatele uvedenou v objednávce nebo později Uživatelem sdělenou pro účely doručování písemností.

V. DODACÍ PODMÍNKY:

V.A. DIGITÁLNÍ OBSAH

1. MOŽNOSTI DODÁNÍ: Při koupi digitálního obsahu (jako je např. e-Book, minikurz, meditace, průvodce) bude digitální obsah ve formátu pdf nebo kombinace pdf a videa dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu, který bude probíhat e-mailově (info u Produktu), Vám po uhrazení ceny v průběhu konání kurzu bude digitální obsah dodáván postupně formou jednotlivých e-mailů na e-mail uvedený v objednávce. Při koupi některých on-line kurzů (info u Produktu) Vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na e- mail uvedený v objednávce zaslány přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu, (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). Pokud jde o koupi druhého nebo dalšího on-line kurzu, nové přístupové údaje již generovány nemusí být, pokud se k dalším on-line kurzům dostanete zadáním stále stejných přístupových údajů (o tom Vás budu informovat). V případě, že je pro všechny přihlášené on-line kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje, resp. bude Vám prostředí členské sekce on-line kurzu zpřístupněno v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

2. DODACÍ LHŮTA: On-line kurz bude dodán do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Výjimkou jsou on-line kurzy s hromadným startem v určitý předem stanovený den. U těchto kurzů budou přístupové údaje nebo první e-maily zaslány zpravidla až v den zahájení kurzu (samozřejmě za předpokladu, že v tu dobu již byla cena anebo u splátkového prodeje 1. splátka řádně uhrazena). 

3. NÁKLADY NA DOPRAVU (PŘEPRAVNÉ): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají. 

V.B. DODACÍ A STORNO PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na Webu nebo individuálně sjednaných. Uživatel má právo absolvovat Vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za Vzdělávací akci. Jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky Vzdělávací akce např. čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž jsem povinna o tom Uživatele vyrozumět. Závazky mezi námi tím nejsou dotčeny, odpovídám za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel akce. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelem. Vyhrazuji si právo zrušení Vzdělávací akce při nízkém zájmu či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky včas informuji. Vrácení zaplacené ceny je řešeno níže, v odst. 6. (storno)

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na Vzdělávací akci  je možné na místo Uživatele vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Uživatel zúčastnit. A je-li to vzhledem k obsahu akce přípustné a možné a to pouze po předchozí dohodě se mnou.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní akce a osobní potřebu jednotlivých Uživatelů. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu lektora vedoucího akci jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Uživatel, Poskytovatel a lektor vedoucí akci berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při akci získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Uživatel je v celém průběhu akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Uživatel bere na vědomí,  že během akce a případné terapeutické práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Uživatelům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání akce.

5. MOŽNOST VYLOUČIT UŽIVATELE Z ÚČASTI: Uživatelé jsou povinni při účasti na Vzdělávací akci nenarušovat její průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněná Uživatele vyloučit z účasti na Vzdělávací akci či jeho části v případě, že Uživatel nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh akce, ostatní Uživatele či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Uživatele ze Vzdělávací akce nemá Uživatel nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 

6. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by Vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a Vy jako Uživatel jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle Vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude Vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata. 

7. MOŽNOST OMLUVY: V případě konání jednorázové či opakované vzdělávací akce je možné se omluvit 14 dnů před začátkem akce; v takovém případě Vám vrátím celou zaplacenou částku. Jestli že se omluvíte v období 13 – 7 den před konání takovéto akce, vrátím Vám 50% ceny této akce. Na pozdější omluvy nemůžu vzít zřetel a vzniká mi nárok na úhradu plné ceny akce (uhrazená cena mi náleží jako kompenzace za místo na této akci). Při zakoupení jednorázové vzdělávací akce je však možné v případě neúčasti za sebe vždy poslat náhradníka, na účast náhradníka však nevzniká nárok a při účasti náhradníka bude postupováno způsobem popsaným v těchto podmínkách.

8. POŘIZOVÁNÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ: V průběhu akcí jsou pořizovány fotografie a videozáznamy. Jedná se především o dokumentační fotografie či videozáznamy prokazující, že se akce konala, pouze minimální část fotografií je pak umístěna na Web nebo mé profily na sociálních sítích, aby si mohli zájemci o akce lépe představit prostředí konání akcí i atmosféru na místě. Pokud byste si vůbec nepřáli být na fotografiích nebo videích zaznamenáni, prosím upozorněte na to nejpozději při zahájení akce. Pokud by byla pořízena fotografie, na které budete jako jediný nebo jeden z několika účastníků a jednoduše identifikovatelný/identifikovatelná, pak na webové stránky bych fotografii či záznam umístila pouze s Vaším souhlasem.

V.C. DODACÍ PODMÍNKY KONZULTACÍ

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Konzultace budou dodány dle podmínek uvedených v jejich popisu na Webu nebo individuálně sjednaných. Termín, resp. jednotlivé termíny poskytnutí konzultace budou vždy mezi námi dohodnuty buď písemně, mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 18 hodin. V případě, že se nám nepodaří najít vhodný termín, jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Jste-li Spotřebitel, pak v době pro odstoupení od Smlouvy (14 dnů od uzavření Smlouvy) započneme s plněním pouze na Vaši výslovnou žádost. 

2. ZMĚNA TERMÍNU: Prosím vezměte na vědomí, že v případě je-li součástí mé služby osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Pozor ale, toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů či konzultací nebo předchozí omluva s náhradním termínem zcela vyloučena.

3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit mi veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí Konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně mi kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí Konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování Konzultací nebo v souvislosti s nimi jsou považované za důvěrné a zavazuji se o nich zachovávat mlčenlivost. Je-li to s ohledem na charakter poskytované konzultace vhodné nebo stanovené zákonem, jsem oprávněna od Vás požadovat poskytnutí potřebných údajů v písemné formě opatřené Vaším podpisem. 

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Pokud jste si zakoupili jednorázový digitální obsah (např. e-book, Průvodce, Meditaci) , pak tento digitální obsah, případně zpřístupnění adresy webové stránky, kde je obsah umístěn zasílám na Váš e-mail uvedený v objednávce.  Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, video, audio. A rovněž je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. U některých on-line kurzů Vám zřizuji uživatelský účet. K přehrání jeho obsahu je dle charakteru jednotlivých materiálů (pdf, videa, audio) rovněž nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání obsahu. Ani v tomto případě pak neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah Vám poskytuji na dobu jednoho roku od jeho zpřístupnění. Po dobu, na kterou je Digitální obsah poskytován, budou poskytovány nezbytné aktualizace pro funkčnost digitálního obsahu či služby. U jednorázového digitálního obsahu (eBooku, minikurz, průvodce, meditace) Vám zašlu jeho nejaktuálnější verzi existující v době uzavření Smlouvy. Tento digitální obsah je poskytován jako jednorázové plnění. 

3. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Produktů sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňuji i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím mých Produktů, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, Vaší výchozí situace, popř. situace na trhu. Produkty nejsou poskytováním zdravotní péče a nenahrazují zdravotní péči nebo osobní konzultaci. Případné kroky podnikané na základě Produktů konzultujte se svým ošetřujícím lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, který Vám zdravotní péči poskytuje.)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POKROČILOST ÚČASTNÍKŮ KURZŮ/PROGRAMŮ: Některé on-line kurzy vyžadují pro účast pokročilost účastníka a nejsou vhodné jako úvodní nebo pro „začátečníky“. Tato skutečnost je uvedena přímo v popisu daného Produktu a velmi Vás žádáme, abyste toto doporučení respektovali. V opačném případě pro Vás může být účast bez očekávaného efektu nebo dokonce kontraproduktivní.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET: Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Uživatel se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit i bez předchozího upozornění. Tím současně dojde i ke znepřístupnění zakoupených on-line kurzů a všech poskytnutých elektronických dárků a bonusů.

5.  AUTORSKÁ PRÁVA: Veškeré moje Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytuji Uživateli licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu určitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé ceny anebo řádné úhrady první sjednané splátky ceny. U Digitálního obsahu s cenou hrazenou na splátky, je licence poskytována pouze na dobu, kdy jsou uhrazeny jednotlivé splátky. Po úhradě celé ceny je pak licence poskytnutá na dobu určitou. Dojde-li k porušení autorských práv anebo pravidel pro užívání uživatelského účtu (uvedených v předchozím odstavci) nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Uživatele k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z mých Produktů, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mne předem a domluvíme spolu možnosti takového použití. 

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u dodání Digitálního obsahu:

Jako Spotřebitel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy.

2. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u dodání Konzultací:
Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak pokud na základě Vaší výslovné žádosti jako Spotřebitele učiněné v textové podobě započneme s plněním ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ a Konzultace bude v této lhůtě poskytnuta, pak v takovém případě nemáte právo od Smlouvy bez uvedení důvodů ve 14 denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy byla splněna jen část plnění (konzultací) a od Smlouvy jste odstoupili, bude Vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny, resp. jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny (bez nároku na zvýhodněnou cenu, kterou jste v rámci koupě získali) za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

3. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u Vzdělávacích akcí: 
Odstoupit od Smlouvy nelze ani v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Poskytovatelem toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Smlouva o poskytnutí služeb – Vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Klienta i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

4. POSTUP PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU:    Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14 denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na moji adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je uveden na poslední straně těchto VOP Webu. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Produkty u mne zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili. 

5. VRÁCENÍ PENĚZ: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za Produkty. Peníze Vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady. 

6. NESPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UDÁNÍ DŮVODU: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Uživatel odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14 denní lhůtě), Uživatele o této nemožnosti bez odkladu vyrozumím. Peníze v takovém případě Uživateli vrátit nemohu. 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY V OSTATNÍCH PŘÍPADECH, ZRUŠENÍ SMLOUVY: 
 V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsem od Vás před tím obdržela částečnou platbu na cenu, vrátím Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Ujednání tohoto odstavce se netýká Produktů, u kterých jste si zvolili platbu ceny ve splátkách. 

Jak Vy jako Uživatel, tak já jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. 

V případě odstoupení od Smlouvy, jsem okamžikem účinnosti odstoupení vždy oprávněna i bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit přístup do Vašeho uživatelského účtu a k zakoupeným on-line programům, kterých se odstoupení týká. Odstoupíte-li jako Uživatel od Smlouvy, jste poté povinni se zdržet dalšího užívání Digitální obsahu, a to včetně jeho poskytování jakékoli třetí osobě. 

8. VRÁCENÍ DÁRKU POSKYTNUTÉHO K UHRAZENÉ OBJEDNÁVCE: 
Je-li vám společně s Produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. 

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. DŮLEŽITÉ PARAGRAFY, PODLE KTERÝCH SE PŘI REKLAMACI POSTUPUJE: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s

2. VADY, ZA KTERÉ NESU ODPOVĚDNOST U DIGITÁLNÍHO OBSAHU: Jako Poskytovatel Vám odpovídám za to, že Digitální obsah nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytuji (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídám za vady, které se projeví v době trvání závazku. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídám, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3 leté promlčecí lhůtě. Ostatní Uživatelé musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

3. Projeví-li se vada Digitálního obsahu za trvání závazku (po dobu, kdy má být pro Vás  k dispozici), je na mně, abych prokázala, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážu-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Uživatele“), ačkoli byl Uživatel na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Uživatele, jste povinni mi jako Uživatel poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Vás co nejméně rušivé. Odmítnete-li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy (tedy v těchto VOP), ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

4. JAKÉ NÁROKY MŮŽETE V PŘÍPADĚ VADY DIGITÁLNÍHO OBSAHU POŽADOVAT?

můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné 

V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraním, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Uživateli poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

5. VADY SLUŽEB: V těchto případech odpovídám za dodání Služeb v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodána vadná služba, má Uživatel právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo jako Poskytovatel vadu včas neodstraním, má Uživatel právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

6. UPLATNĚNÍ REKLAMACE:
Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek. 

Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení. Jeli předmětem reklamace digitální obsah, vyřídím  reklamaci v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budu v této lhůtě informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste mi poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. VRÁCENÍ ZAPLACENÉ CENY A POSKYTNUTÍ SLEVY PŘI UZNANÉ REKLAMACI: Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

1. Na Webu, prodejních stránkách, na mých profilech na sociálních sítích i v mailové a obdobné komunikaci se Spotřebiteli zveřejňuji reference na moje Produkty. Tyto reference jsou vždy referencemi mých Uživatelů a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Jde o reference, které jsem obdržela od mých Uživatelů v rámci zpětné vazby zaslaného Uživateli po dodání Produktu, resp. u on-line kurzu po jeho skončení. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu, která si Produkt u mne zakoupila (a to kontrolou údajů v účetnictví - na zaplacených fakturách), případně jej skutečně užila.

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

3. Tyto VOP jsou účinné od  2.1.2023

4. VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM 

(Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle § 1837 občanského zákoníku; podrobnosti najdete v článku VII. mých všeobecných obchodních podmínek. Odstoupení musí být odesláno nejpozději poslední den 14denní lhůty. Toto odstoupení může učinit pouze spotřebitel a pouze v případě, že je pro dané produkty odstoupení možné.)

Odstoupení od smlouvy:

 

Adresát: Petra Iserová

Potřebné údaje zašlete na E-mail: petra@petraiserova.cz nebo na

Adresu: Tuchorazská 426/9, Praha 10, 108 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí tohoto digitálního obsahu (online kurzu):

 

Datum objednání (uzavření smlouvy):

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

 

Číslo objednávky:

Telefonní číslo:

E-mail:

PRO PŘÍPAD, ŽE CHCETE PENÍZE VRÁTIT NA JINÝ ÚČET, NEŽ ZE KTERÉHO JSTE PLATILI PŘI OBJEDNÁVCE: 

Peníze mi vraťte na bankovní účet vedený u …………………….banky, číslo účtu: 

Datum:

Podpis (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):